Psykoterapi och socialt behandlingsarbete

Veronica Råberg, psykoterapeut

Jag har alltid litat till samtalets läkande kraft och den inneboende kapacitet till återhämtning och utveckling varje människa besitter. Och det där mötet mellan människor som gör skillnad.

Jag är legitimerad psykoterapeut, leg. sjuksköterska och leg. lärare med trettiotre års erfarenhet av arbete inom människovårdande verksamheter som vård och omsorg, psykiatri, utbildningsväsendet och socialtjänsten, med barn, ungdomar och vuxna. Jag har tio års erfarenhet av akutsjukvård där jag mött människor i krissituationer. Inom skolan arbetade jag som gymnasielärare, kurator veronica-ht-2011.jpgoch skolledare. Jag har även arbetat som chef inom socialtjänsten och samordnare och psykoterapeut i primärvården.

Jag är utbildad i psykodynamisk och integrativ psykoterapi och använder mig av kognitiv beteendetarapi (KBT), känslofokuserad psykoterapi (affektteori), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och arbetar med medveten närvaro (mindfulness), stresshanterings-, avslappnings- och kroppskännedomsövningar i terapin. Jag har en grundutbildning i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), en traumabehandling vid t ex post traumatiskt stressyndrom (PTSD). Jag arbetar integrativt och relationellt vilket innebär att psykoterapin anpassas efter den hjälpsökandes behov och målsättning genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och där terapin alltid genomsyras av ett relationellt förhållningssätt.

Jag erbjuder psykoterapi individuellt och i grupp till ungdomar, unga vuxna och vuxna, psykoterapi över nätet, samtalsstöd till föräldrar/anhöriga, hjälp att ändra negativa levnadsvanor, komma igång med regelbunden träning och bra kosthållning.

I offer psychotherapy in english when needed.

Jag erbjuder handledning till chefer och arbetsgrupper och skräddarsyr föreläsningar enligt önskemål. Tillsammans med min man Rolf anordnar vi kurser i Grön rehabilitering (se mer under fliken Grön Rehab) tillsammans med Rolf.

Rolf Råberg, familjebehandlare 

Jag är utbildad mentalskötare och familjebehandlare. Jag arbetar lösningsfokuserat, med nätverksarbete och utifrån ett salutogent synsätt (det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som ger upphov till och vidmakthåller hälsa), och ser till vikten av att vara i ett sammanhang för att motverka psykisk ohälsa, isolation och upplevelsen av utanförskap./img_3611.jpg

Jag har arbetat inom människovårdande yrken under hela mitt yrkesverksamma liv; inom äldrevård, psykiatri, socialpsykiatri, socialtjänst och skola samt med ungdomar inom privat verksamhet. Jag har arbetat som samordnare mellan skola och socialtjänst och har föreläst i skolan för lärare och elever sedan 1998, inom olika områden som psykiatri och socialt behandlingsarbete, ungdomskultur, normbrytande beteende, gäng/subkulturer, kriminalitet, droger, främlingsfientlighet/rasism och hedersrelaterat våld. Parallellt med mitt arbete har jag och min hustru Veronica sedan 1994 kontinuerligt arbetat som specialfamiljehem med barn, unga vuxna, vuxna och föräldrar/anhöriga. 

Kontakta mig om du vill ha råd/stöd/samtalskontakt och hjälp med att hitta utvägar för dig eller någon i din omgivning. Jag kan även anlitas som föreläsare för personal inom verksamheter som skola, vård och omsorg etc och jag håller i kurser i Grön rehabilitering tillsammans med Veronica (se mer under fliken Grön Rehab). rolf.raberg@gmail.com