Psykoterapi och socialt behandlingsarbete

Veronica Råberg, psykoterapeut

Jag har alltid litat till samtalets läkande kraft och den inneboende kapacitet till återhämtning och utveckling varje människa besitter. Och det där mötet mellan människor som gör skillnad.

Jag är legitimerad psykoterapeut, sjuksköterska och lärare och i över trettio år arbetat med människor; inom sjukvård, psykiatri, skola och socialtjänst med barn, ungdomar och vuxna. Inom skolan arbetade jag som gymnasielärare, kurator och skolledare. Jag har varit verksam som chef inom socialtjänsten, samordnare, verksamhetschef och psykoterapeut i primärvård samt i privat regi.

Jag är utbildad i psykodynamisk och integrativ psykoterapi och använder mig av kognitiv beteendeterapi, känslofokuserad psykoterapi (affektteori), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och arbetar med medveten närvaro (mindfulness), stresshanterings-, avslappnings- och kroppskännedomsövningar i terapin. Jag har en grundutbildning i
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), en traumabehandling vid t ex post traumatiskt stressyndrom (PTSD). Jag arbetar integrativt och relationellt vilket innebär att psykoterapin anpassas efter den hjälpsökandes behov och målsättning genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och där terapin alltid genomsyras av ett relationellt förhållningssätt.

Jag erbjuder psykoterapi individuellt och i grupp till ungdomar och vuxna, psykoterapi över nätet (Skype), samtalsstöd till föräldrar/anhöriga samt hjälp att ändra negativa levnadsvanor och komma igång med regelbunden träning och bra kosthållning.

Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp till medarbetare och chefer och skräddarsyr föreläsningar enligt önskemål. Tillsammans med min man Rolf anordnar vi kurser i Grön rehabilitering (se mer under fliken Grön Rehab).

I offer psychotherapy in english when needed.


Rolf Råberg, familjebehandlare 

Jag är utbildad mentalskötare och familjebehandlare. Jag arbetar lösningsfokuserat, med nätverksarbete och utifrån ett salutogent synsätt (det salutogena perspektivet fokuserar på faktorer som ger upphov till och vidmakthåller hälsa) och ser till betydelsen av att vara i ett sammanhang för att motverka psykisk ohälsa, isolation och upplevelse av utanförskap.

Jag har arbetat inom människovårdande yrken under hela mitt yrkesverksamma liv; inom sjukvård, äldrevård, psykiatri, socialpsykiatri, socialtjänst och skola samt med ungdomar i privat verksamhet. Jag har varit samordnare mellan skola och socialtjänst och har föreläst i skolan för lärare och elever sedan 1998 inom områden som psykiatri, socialt behandlingsarbete, ungdomskultur, normbrytande beteende, gäng/subkulturer, kriminalitet, droger, främlingsfientlighet/rasism och hedersrelaterat våld. Parallellt med mitt arbete har jag och min hustru Veronica sedan 1994 kontinuerligt verkat som specialfamiljehem med barn, ungdomar, vuxna och föräldrar/anhöriga. 

Kontakta mig om du vill ha vägledning/stöd/samtalskontakt och hjälp med att hitta utvägar för dig eller någon i din omgivning. Jag kan även anlitas som föreläsare och jag håller i kurser i Grön rehabilitering tillsammans med Veronica (se mer under fliken Grön Rehab). rolf.raberg@gmail.com