Compassion Focused Therapy

I Compassion focused therapy (CFT) står compassion för medkännande i en speciell betydelse, nämligen inlevelse, empati och sympati, oavsett om det är andra eller en själv medkänslan gäller. Det kräver känslighet för egna och andras behov och känsloreaktioner, äkta sympati  och engagemang i eget och andras sätt att vara, förmåga att acceptera och möta starka känslor hos en själv och andra, förståelse för och inlevelse i egna och andras reaktionssätt, en icke-dömande inställning och acceptans. Det är motsatsen till självömkan, att tycka synd om sig själv.

Syftet med compassion focused therapy är att hjälpa människor med dålig självkänsla och benägenhet för självanklagelser att mobilisera inre resurser för känslor av självförtroende, självrespekt och självtillit. Det är en typ av träning i känsloreglering. Som sådan räknas terapin av många som en form av kognitiv beteendeterapi. Terapin  är förankrad i neurovetenskaplig kunskap och i forskningen om anknytning samt om människor sätt att fungera emotionellt, såväl psykiskt som nervfysiologiskt. Även buddhistisk psykologi åberopas som en grund för medkänslans dubbla inriktning mot både andra och en själv. Evolutionspsykologi kommer också in i bilden på det sättet att behovet av tröst och självtröst har en utvecklingsbiologisk grund.

Tre motivationssystem
CFT går ut på att hjälpa människor att hantera tre gundläggande motivationssystem som också kallas "tre känsloregleringssystem" eftersom de styr våra känsloreaktioner:
1. Trygghetssystemet, som aktiverar tillfredsställelse
2. Utforskandesystemet, som aktiverar band annat hunger och könsdrift
3. Hotsystemet, som aktiverar flykt och kamp, undergivenhet och frysrespons, skam- och skuldkänslor

Självfördömande och självanklagelser är förankrade i hotsystemet, medan sund självkänsla, accepterade inställning och självrespekt är en form av self-compassion, förankrad i trygghetssystemet med förankring i anknytningen under de första levnadsåren.

I compassionfokuserad terapi försöker terapeuten inledningsvis identifiera vilka försvarsstrategier klienten tillämpar i sitt dagliga liv. Därefter kan terapeut och klient tillsammans arbeta med övning i compassion skills, de färdigheter som krävs för att man ska kunna aktivera sitt medkänsloregister. Det är sådant som förmågan att känna värme, medkänsla, inlevelse samt att vara uppmärksam på egna och andras känslor sätt att uppleva sin situation, att uppleva och visa medkänsla (eng: to feel compassionate) och bete sig på ett inkännande sätt.

Vårt behov av tröst och självtröst
När en person utsätts för trakasserier eller häftig kritik från människor i omvärlden, kommer självkänslan i gungning. Men om personen har tillgång och möjlighet till det känslosystem som reagerar med känslor av självförtroende och tillförsikt återställs balansen.

Fritt från Psykologiguiden.se