Relationell integrativ psykoterapi

Vi människor behöver varandra för att överleva såväl fysiskt som själsligt. Vi behöver varaktiga relationer för att känna sammanhang och mening i livet. I en relationell psykoterapi utforskas relationella och existentiella problem och klientens olika mönster och sätt att relatera till andra. Här kan terapeuten hjälpa klienten att upptäcka sina relationsmönster vilka kan förklaras och förstås utifrån aktuella och tidigare relationer tillbaka till barnets anknytningsmönster. Genom att synliggöra dysfunktionella relationsmönster ges möjlighet till nya insikter och erfarenheter och därmed förändring och utveckling hos den hjälpsökande.

Integrativ psykoterapi innebär att man anpassar terapin efter den hjälpsökandes problematik och målsättning med terapin genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och arbetssätt som till exempel, affektfokuserad, kognitiv och psykodynamisk terapi, där terapin alltid genomsyras av ett relationellt perspektiv och förhållningssätt.  

Psykodynamisk terapi 

Acceptance Commitment Therapy


Kognitiv beteendeterapi


Affektfokuserad psykoterapi


Compassion Focused Therapy