Hållbart arbetsliv

Stressrelaterade sjukdomar
En av samhällets stora utmaningar är den kraftiga ökningen av antalet anmälda stressrelaterade arbetssjukdomar på grund av bland annat för hög arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Ca 32000 människor per år blir sjukskrivna med diagnosen utbrändhet/arbetsöveranstängning. En anställd om har arbetsmiljöproblem upplever i genomsnitt ett produktionsbortfall på 38 % och arbetsgivaren får i genomsnitt har produktionsbortfall på ca 15 timmar i veckan per anställd.

Allt fler unga, födda på åttio- och nittiotalet, ambitiösa och välutbildade personer som tidigare inte har varit sjuka insjuknar i arbetsrelaterade sjukdomar. Över 200 dödsfall om året sker till följd av stressrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, övervikt, infektioner och långvariga förkylningar.

Nya arbetsmiljöregler
Mot bakgrund av det kraftigt ökade antalet arbetsrelaterade sjukdomar är det allt viktigare att tidigt uppmärksamma och förebygga ohälsa på jobbet för att undvika långtgående konsekvenser för anställd och arbetsgivare. Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna började att gälla den 31 mars 2016.


Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen

Behandlingen
anpassas efter de besvär och behov personen har och syftar till återhämtning och psykisk och fysisk balans. Ofta ingår regelbunden fysisk aktivitet, sjukgymnastik, samtalsterapi och stresshantering i behandling och rehabilitering.

  • Information och utbildning i hur stress påverkar kropp och psyke
  • Rådgivning om livsstil och metoder för att minska daglig stress, till exempel med motion och avslappningsövningar
  • Samtalsterapi som t ex kognitiv beteendeterapi, insiktsterapi, stöd- och krissamtal
  • Stresshantering individuellt eller i grupp, ofta med inslag av träning i medveten närvaro (mindfulness)

Många blir hjälpta av samtalsbehandling. Till exempel har kognitiv beteendeterapi (KBT) visat sig vara till framgångsrikt mot bland annat ångest, oro, nedstämdhet och sömnstörningar. I terapin, som kan vara både i grupp och enskilt, kan man få hjälp att förstå sambandet mellan hur man levt och varför man har blivit sjuk. Man kan också få insikt i varför man har svårt att ta sig ur eller förändra en påfrestande situation, och få lära sig hur stress kan hanteras på ett bättre sätt.

Ibland behövs kompletterande läkemedelsbehandling mot till exempel depression och svåra sömnstörningar.