Handledning

Uppdraget som chef innebär ofta ett stort ansvar och krav på effektivitet, struktur, utveckling, analys, kvalitet och uppföljning etc. Som chef ställs du ofta inför nya utmaningar och situationer som behöver hanteras och lösas på ett bra sätt för verksamheten och för din personal. I perioder kan det finnas behov av att diskutera, konsultera och få handdledning av en utomstående person. Samtalen kan handla om chefsrollen, relationer till andra chefer, till medarbetare och mellan medarbetare, om mål och personliga värderingar som ibland kan komma i konflikt med verksamhetens förväntningar och målsättning. I chefshandledning kan du få hjälp med stresshantering, medveten närvaro, konflikt- och problemösning, karriärplanering mm. Chefshandledning kan utgöras av enstaka samtal eller en kortare eller längre serie av samtal.

Som chef kanske du vill erbjuda din personal möjlighet till utveckling på det såväl professionella som personliga planet och som gynnar arbetsplatsen/företaget, enskild handledning, handledning i grupp, stödsamtal, krisstöd, eller annan samtalsbehandling.

Jag har många års erfarenhet av att arbeta som chef och har genomgått en rad chefsutbildningar som rektorsprogram, stabsutbildning och ledarutvecklingsprogram.