Handledning

Som både medarbetare och chef ställs man ofta inför förändringar, utmaningar och situationer som behöver hanteras och lösas på ett bra sätt för verksamheten. I perioder kan det finnas behov av att diskutera, konsultera och få handledning av en utomstående person. Samtalen kan handla om arbetsmiljö, chefsskap, relationer mellan medarbetare och ledning, om verksamhetens målsättning och anställdas mål och värderingar som ibland kan komma i konflikt med varandra. Chefshandledning innebär till exempel handledning kring ledarskap, konflikt- och problemlösning, stresshantering eller karriärplanering. Chefshandledning kan utgöras av enstaka samtal eller en kortare eller längre serie av samtal.

Som chef kanske du vill erbjuda din personal möjlighet till utveckling på det såväl professionella som personliga planet genom enskild handledning eller i grupp, konflikthantering, samtalsstöd eller krisstöd.

Jag har lång erfarenhet av ledarskap och har genomgått chefsutbildningar som rektorsprogram, stabsutbildning och ledarutvecklingsprogram.