Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som syftar till att medvetandegöra beteendemönster genom att arbeta med tankar, känslor och handlingar och hur de hänger samman och påverkar vårt mående. Genom att lägga märke till negativa tankar och antaganden om sig själv och känslor kopplade till det, får man syn på sig själv och sitt beteendemönster i relationen till andra. Terapin syftar till att klienten skall kunna förstå bakomliggande mekanismer och integrera tankar och känslor bättre och därmed förändra de beteenden som hindrar klienten från att kunna leva ett fullgott liv.

Kognitiva beteendeterapeutiska metoder innefattar även andra teorier och arbetssätt som till exempel medveten närvaro (mindfulness) där man tillsammans med sin psykoterapeut lär sig olika tekniker där man tränar sig i att vara i nuet, och acceptans (Acceptance Commitment Therapy) där klienten aktivt och medvetet omfamnar sina inre händelser och jobbiga känslor istället för att motarbeta och utveckla strategier för att kontrollera och undvika dem.

I en KBT arbetar man med att identifiera undvikande strategier och försvarsmekanismer och förstå bakomliggande faktorer till oro, ångestsymtom, depression och tvång. KBT är också effektivt vid olika former av missbruk och destruktivitet, ätstörningar, kronisk smärta, sömnproblem, tinnitus och flera andra tillstånd.

Vanligtvis träffas klient och terapeut i en kognitiv beteendeterapi mellan 5 - ca 20 sessioner. I terapin arbetar man med att kartlägga ett eller flera problemområden, förändra invanda och negativa tankemönster och nå fram till andra sätt att tänka, känna och handla som leder till ett ökat psykiskt välbefinnande. 
http://www.samradsforum.se/kbt.htm