Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk psykoterapi (PDT) söker man förståelse för och strävar efter att synliggöra svårigheter och livsmönster som visar sig i terapin tillsammans med psykoterapeuten och utanför terapirummet tillsammans med andra. Psykodynamisk psykoterapi syftar till att förstå klientens livshistoria genom att arbeta med relationer, känslor, tankar och handlingsmönster. Arbetet handlar till stor del om att nå fram till obearbetade minnen, upplevelser och känslor och få insikt om hur traumatiska händelser i dåtid och nutid påverkar våra tankar, känslor, ageranden och relationer till andra. Genom att bearbeta tidigare svårigheter löses inre konflikter och det i sin tur ger klienten ökad psykisk hälsa och välbefinnande och därmed större frihet att styra sitt liv i den riktning som man önskar. 
http://www.samradsforum.se/dynamiskterapi.htm