Psykoterapeut

Vad är det?

Psykoterapeuter är experter på samtalsbehandling av psykiska och relationella problem. Titeln psykoterapeut är skyddad och får endast användas av de som har en legitimation i yrket av Socialstyrelsen.

För att få bedriva psykoterapi krävs en av Socialstyrelsen godkänd utbildning. Utbildningen utgörs av en högskoleutbildning i människovårdande yrke, en grundutbildning i psykoterapi, flera års yrkeserfarenhet med psykoterapeutiskt arbete under handledning, två längre egenterapier samt en treårig påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Syftet med en psykoterapeututbildning att det skall leda till en kompetens att arbeta med svårare former av psykoterapi än vad som är fallet med exempelvis psykologutbildningen. Sammanlagd utbildningstid till legitimerad psykoterapeut är mellan 11-12,5 år.

Legitimationen innebär en kvalitetssäkring av verksamheten och trygghet för klienten. Legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att teckna patientförsäkring, och verksamheten står under insyn av HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Definition av begreppet psykoterapi
Psykoterapi är en målinriktad och strukturerad samtalsbehandling med målsättningen att den som går i psykoterapi skall kunna hitta sätt att hantera sina problem och därmed få en bättre livskvalité. Själva behandlingen bygger på psykologiska behandlingstekniker samt en samarbetsrelation mellan psykoterapeut och patient/klient.

En psykoterapeutisk behandling sker på många olika nivåer. Från behandling av personer med svåra psykiska problem till personer som söker psykoterapi för personlig utveckling. Det finns olika inriktningar inom psykoterapin. Som exempel kan nämnas barn- och ungdoms-, familje-, psykodynamisk, kognitiv, beteendeinriktad och känslofokuserad psykoterapi.

Psykoterapeutens roll för att främja psykisk hälsa
Psykoterapi har goda och väl dokumenterade effekter vid olika former av psykisk ohälsa. Exempel på sådana tillstånd är depression, olika former av ångestbesvär, sömnsvårigheter, personliga kriser och relationsproblem.